Phân tích Ao cơ hội

1. Mục đích

Cung cấp hệ thống báo cáo giúp ban QLTT và KD quản lý và đánh giá tình hình xử lý các Ao cơ hội đã tiếp nhận, biết được thời gian trung bình xử lý 1 Ao cơ hội, từ đó có biện pháp đôn đốc, thúc đẩy quá trình xử lý Ao cơ hội…

2. Cách thực hiện

Nhóm biểu đồ, báo cáo phục vụ ban Quản lý Thị trường

1. Thống kê số lượng Ao cơ hội

Giúp đánh giá khối lượng công việc nhân viên điều phối Ao cơ hội cần xử lý trong ngày/ tháng/ năm.

 • Trên giao diện AMIS.VN Mobile, chọn Phân tích Ao cơ hội.
 • Chạm  để hiển thị các biểu đồ/báo cáo, sau đó chọn báo cáoThống kê số lượng Ao cơ hội.
 • Có 2 loại báo cáo: Tổng hợp sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, cụ thể:
  • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chọn Tổng hợp sản phẩm và chạm Xong để xem báo cáo.
  • Báo cáo Chi tiết sản phẩm.

2. Phân tích Ao cơ hội phát sinh theo sản phẩm

Giúp biết được tỷ trọng số lượng Ao cơ hội phát sinh của từng SP trong kỳ báo cáo trên
tổng số lượng Ao cơ hội phát sinh trong
ngày để đánh
giá khả năng bán Online của các sản
phẩm tại MISA.

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chọn Phân tích Ao cơ hội phát sinh theo sản phẩm.
 • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chạm Xong để xem báo cáo.

3. Phân tích lý do hủy Ao cơ hội

Giúp biết được các Ao cơ hội hủy vì lý do gì, Lý do nào chiếm chủ yếu để có biện pháp khắc phục.

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chọn Phân tích lý do hủy Ao cơ hội.
 • Có 2 loại báo cáo: Phân tích theo sản phẩm, Lý do hủy, cụ thể:
  • Báo cáo phân tích theo Sản phẩm.
  • Báo cáo phân tích Lý do hủy.

4. Thời gian trung bình xử lý 1 Ao cơ hội

Giúp đánh giá năng lực xử lý công việc của nhân viên trực Ao cơ hội và xem xét khả năng nhân viên trực Ao cơ hội có bị quá tải hay không.

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chọn Thời gian TB xử lý 1 Ao cơ hội.
 • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chạm Xong để xem báo cáo.
Nhóm biểu đồ, báo cáo phục vụ Nhân viên Kinh doanh

1. Báo cáo Tình hình kinh doanh xử lý Ao cơ hội

Giúp các cấp quản lý nắm được tình hình xử lý các Ao cơ hội đã tiếp nhận của các Trung tâm/Khu vực kinh doanh, hay khối KD để từ đó có các biện pháp đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình xử lý Ao cơ hội.

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chạm  để hiển thị các biểu đồ/báo cáo, sau đó chọn báo cáoTình hình KD xử lý Ao cơ hội.
 • Có 3 loại báo cáo:Tổng hợp SP & ĐV, Đơn vị, Sản phẩm, cụ thể:
  • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chọnTổng hợp SP & ĐV và chạm Xong để xem báo cáo.
  • Báo cáo phân tích theo Đơn vị.
  • Báo cáo phân tích theo Sản phẩm.

2. Thời gian trung bình kinh doanh xử lý 1 Ao cơ hội

Giúp đánh giá năng lực xử lý Ao cơ hội của NVKD qua chỉ tiêu thời gian trung bình NVKD xử lý 1 Ao cơ hội.

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chọn báo cáo Thời gian TB KD xử lý 1 Ao cơ hội.
 • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chạm Xong để xem báo cáo.

3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Giúp đánh giá hiệu quả khai thác Ao cơ hội của từng bộ phận, từng sản phẩm để từ đó có các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chọn báo cáo Đánh giá hiệu quả kinh doanh.
 • Có 3 loại báo cáo:Tổng hợp sản phẩmChi tiết sản phẩmKhối kinh doanh, cụ thể:
  • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chọn Tổng hợp sản phẩm và chạm Xong để xem báo cáo.
  • Báo cáo phân tích theo Chi tiết sản phẩm.
  • Báo cáo phân tích theo Khối kinh doanh.

4. Thống kê cơ hội theo nguồn khách hàng

Giúp đánh giá được số lượng cơ hội bán cho KH mới (từ nguồn marketing) và số lượng cơ hội từ KH cũ (cơ hội gia hạn, nâng cấp, thay đổi thông tin KH)

 • Trên giao diện Phân tích Ao cơ hội, chọn báo cáo Thống kê cơ hội theo nguồn khách hàng.
 • Chạm vào  để thiết lập tham số báo cáo, sau đó chạm Xong để xem báo cáo.

5. Số lượng cơ hội NVKD đã tiếp nhận và sinh cơ hội bán hàng

Giúp GĐVP theo dõi được tình hình xử lý Ao cơ hội: Số lượng cơ hội đang liên hệ, chưa liên hệ để chỉ đạo kịp thời.

 • Truy cập website https://misajsc.amis.vn/V2/CRM/, sau đó thực hiện Đăng nhập.
 • Chọn tab Bán hàng\Ao cơ hội.
 • Chọn mục Quản lý, sau đó thiết lập khoảng thời gian báo cáo và nhấn Lấy số liệu.

 


Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.