Biểu đồ phân tích tồn kho

1. Nội dung

Cho phép xem được biểu đồ phân tích tồn kho theo nhiều tiêu chí, bao gồm:

  • Biểu đồ phân tích tồn kho theo mặt hàng: Cho biết số lượng tồn kho, giá trị tồn kho của từng vật tư, hàng hóa tại một thời điểm
  • Biểu đồ phân tích tồn kho theo thời gian: Cho biết số lượng tồn kho, giá trị tồn kho của một mặt hàng hoặc một nhóm mặt hàng theo tháng, quý, năm, so sánh giá trị tồn kho, số lượng tồn kho của mặt hàng so với các năm trước

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Tồn kho.
2. Nhấn Chọn tham số để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt.

Ví dụ:

  • Biểu đồ phân tích tồn kho theo mặt hàng:

  • Biểu đồ phân tích tồn kho theo thời gian:

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.