[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 1111 Tiền mặt
     Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
2. Mô tả nghiệp vụ
Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  2. Nếu hồ sơ được phê duyệt và nhận lại tiền hoàn thuế bằng tiền mặt, người chịu trách nhiệm sẽ nhận lại tiền thuế từ Kho bạc và mang về quỹ để nộp.
  3. Kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
  4. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của Thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.
3. Ví dụ
  • Ngày 13/04/2017, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT với số tiền 300.000.000đ
  • Ngày 02/05/2017, cơ quan thuế thông báo số thuế GTGT được hoàn là 200.000.000đ
  • Ngày 10/05/2017, kế toán thanh toán mang tiền hoàn thuế GTGT từ Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu. 
  • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu hoàn thuế GTGT.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu thu hoàn thuế GTGT được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.


Xem thêm