[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép Thủ quỹ quản lý danh sách các phiếu thu, chi tiền mặt, kiểm tra các biên bản kiểm kê cũng như xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt.

  2. Các trường hợp nghiệp vụ
  2.1. Ghi phiếu thu/chi tiền mặt vào Sổ quỹ tiền mặt

  2.2. Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ 

  2.3. Xem sổ quỹ tiền mặt
  3. Lưu ý
  Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ, có thể bỏ phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm bằng cách:
  1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung.
  2. Bỏ tích chọn Thủ quỹ có tham gia hệ thống.
  3. Nhấn Đồng ý.

  Khi đó, trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ quỹ và để xem được Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ, Kế toán vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó chọn báo cáo cần xem.


  Xem thêm