[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Giúp quản lý dự toán ngân sách như: lập dự toán chi phí ngân sách đầu năm, kiểm soát tình hình chi tiêu ngân sách theo từng tháng, quý, năm và theo dõi tình hình chi thực tế so với dự toán. Đồng thời, phục vụ cho mục đích quản trị doanh thu, chi phí như: Lập kế hoạch doanh số, lợi nhuận và xác định tỷ lệ phân bổ chi phí khối quản lý cho các đơn vị.

    Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ:


    Xem thêm