[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xem các báo cáo, biểu đồ liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp...để nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, phục vụ cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả

    Hỗ trợ xem được các thông tin, báo cáo, biểu đồ sau:


    Xem thêm