[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 111         Tiền mặt (1111, 1112)
     Có TK 141    Tạm ứng (Số tiền hoàn tạm ứng)
2. Mô tả nghiệp vụ
Nhân viên tạm ứng đi công tác về hoặc hoàn thành công việc được giao sẽ chuẩn bị đủ các hoá đơn, chứng từ liên quan và thực hiện quyết toán tạm ứng. Số tiền tạm ứng chi không hết sẽ phải nộp lại quỹ. Quy trình quyết toán tạm ứng được thực hiện như sau:
  1. Nhân viên làm Đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo hóa đơn, chứng từ liên quan và chuyển cho Kế toán thanh toán.
  2. Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu đúng mục đích, quy định của công ty, có giấy tờ, hóa đơn hợp lý chứng minh thì sẽ chuyển cho Kế toán trưởng. Trường hợp nhân viên chưa có đủ giấy tờ chứng từ chứng minh hoặc sai quy định thì chuyển nhân viên làm lại.
  3. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt thanh quyết toán tạm ứng và chuyển lại cho Kế toán thanh toán.
  4. Kế toán thanh toán hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng. Đồng thời số tạm ứng chi chưa hết sẽ được Kế toán thanh toán lập Phiếu thu để làm căn cứ cho Thủ quỹ thu hoàn lại tiền tạm ứng chưa hết (nếu số thực tế chi quá tạm ứng thì làm Phiếu chi bổ sung cho nhân viên).
  5. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu, thực hiện thu tiền của nhân viên, nhân viên và Thủ quỹ ký vào Phiếu thu. Thủ quỹ chuyển 1 liên cho Kế toán, 1 liên lưu và đồng thời ghi vào sổ quỹ.
  6. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của Thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.
3. Ví dụ
  • Ngày 10/01/2017, nhân viên Nguyễn Thị Lan nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 1.500.000đ.
  • Ngày 16/01/2017, sau khi đi công tác về nhân viên Nguyễn Thị Lan hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.000.000đ.
  • Ngày 16/01/2017, kế toán thanh toán nhập quỹ số tiền thừa do nhân viên Nguyễn Thị Lan nộp lại.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Các trường hợp nghiệp vụ
5.1. Trường hợp nhân viên gửi yêu cầu quyết toán tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN

5.2. Trường hợp không sử dụng tính năng gửi yêu cầu quyết toán tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN


Xem thêm