[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
     Có TK 136 Phải thu nội bộ
     Có TK 138 Phải thu khác
     Có TK 244 Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)
     Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
     Có TK 228 Đầu tư khác (TT200)
     Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)
     Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác
     Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
     Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính
     Có TK 711 Thu nhập khác
     Có TK ... 

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền mặt do đi vay hoặc thu hồi khoản vay; do thu hồi các khoản ký quỹ, ký cược, thu hồi các khoản đầu tư... thường phát sinh các bước sau:
  1. Kế toán thanh toán sẽ căn cứ vào các chứng từ hoặc đề nghị thu tiền để lập Phiếu thu và chuyển cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt.
  2. Kế toán chuyển phiếu thu cho Thủ quỹ.
  3. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, Thủ quỹ và người nộp tiền ký vào phiếu thu.
  4. Thủ quỹ chuyển 1 liên cho Kế toán và 1 liên lưu làm căn cứ ghi sổ quỹ. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của Thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán.
3. Ví dụ
Ngày 19/01/2017, Kế toán ghi nhận số tiền 2.517.000đ thu được từ việc thanh lý TSCĐ vào sổ kế toán.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu. 
  • Với các tài khoản theo dõi chi tiết theo: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, tại mục Đối tượng, chọn đối tượng tương ứng với tài khoản hạch toán.
  • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu khác.
  • Nếu có nhu cầu theo dõi khoản thu chi tiết theo nhân viên, tại mục Nhân viên thu chọn nhân viên tương ứng.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu thu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.


Xem thêm