[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý danh sách các nhân viên, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến nhân viên như: mua hàng, bán hàng, tạm ứng tiền mặt, tiền gửi, nhập xuất kho...

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo nhân viên

2.2. Nhập khẩu danh sách nhân viên từ tệp excel

2.3. Lấy danh sách nhân viên từ hệ thống AMIS.VN

2.4. Gộp thông tin của nhiều nhân viên thành một nhân viên


Xem thêm