[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý danh sách các nhà cung cấp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng hoá, dịch vụ.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo nhà cung cấp

2.2. Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ tệp excel

2.3. Gộp thông tin của nhiều nhà cung cấp thành một nhà cung cấp


Xem thêm