[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý danh sách các khách hàng, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo khách hàng

2.2. Nhập khẩu danh sách khách hàng từ tệp excel

2.3. Liên thông danh sách khách hàng giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Bán hàng

2.4. Gộp thông tin của nhiều khách hàng thành một khách hàng


Xem thêm