[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép Nhân sự quản lý hệ thống phân quyền cho các nhân sự phụ trách thực hiện công việc riêng với trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân sự đó trong công tác đánh giá.
2. Các bước thực hiện
Nhân sự thực hiện phân quyền theo hướng dẫn tại đây với các quyền phục vụ công tác đánh giá như sau:
 1. Quyền trên Danh mục.
 
 2. Quyền quản lý phân hệ Đánh giá.

 3. Quyền xem các báo cáo Đánh giá nhân viên.

 4. Quyền Thiết lập các giá trị ngầm định.Xem thêm