[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ 
Sau khi các thành phần tham gia đánh giá đã gửi kết quả đánh giá, Người phê duyệt cũng đã gửi kết quả phê duyệt của phiếu đánh giá thì Phiếu đánh giá của nhân viên trên HRM sẽ chuyển sang trạng thái Đã hoàn thành. 
Tại đây, nhân sự có thể theo dõi được toàn bộ kết quả đánh giá của nhân viên được đánh giá.
2. Các bước thực hiện

Nhân sự có thể theo dõi quá trình đánh giá nhân viên theo 2 cách sau:

Theo dõi trên phân hệ đánh giá

Theo dõi trên hồ sơ nhân viên
Xem thêm