[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự thiết lập Bộ cấp độ, Xếp hạng kết quả đánh giá, tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá trước khi tiến hành đánh giá nhân viên.
2. Các cách thực hiện trên phần mềm
   
Trước khi tiến hành đánh giá nhân viên, Nhân sự phụ trách đánh giá cần tiến hành xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác đánh giá theo từng bước:
1. Thiết lập Bộ cấp độ

2. Thiết lập Xếp hạng kết quả đánh giá

3. Thiết lập bộ Kỹ năng

4. Thiết lập Tiêu chí đánh giá

5. Thiết lập tiêu chí đánh giá cho từng Vị trí công việc

6. Thiết lập quy trình đánh giáXem thêm