[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Giúp thiết lập danh sách các vị trí công việc sử dụng tại đơn vị như: Nhân viên Kinh doanh, nhân viên Kế toán, nhân viên Nhân sự....Thông tin vị trí công việc khai báo tại đây sẽ được gắn cho từng nhân viên ngay khi thêm mới Hồ sơ nhân viên:
  • Các thông tin chi tiết gắn với từng vị trí công việc sẽ được sử dụng để lấy lên các phân hệ khác. Ví dụ:
    • Các thông tin thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên sẽ được lấy lên phân hệ Lương phục vụ tính lương cho nhân viên theo từng vị trí công việc;
    • Các thông tin kỹ năng yêu cầu sẽ được lấy lên phân hệ Đánh giá phục vụ đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên theo từng vị trí công việc...
=> Vì vậy, việc khai báo các thông tin chi tiết của từng vị trí công việc càng đầy đủ thì việc thực hiện các chức năng khác trên phần mềm sẽ càng đơn giản.
2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo vị trí công việc

Cách 1. Khai báo từng vị trí công việc

Cách 2. Nhập khẩu danh sách vị trí công việc từ tệp Excel
Bước 2: Khai báo các thông tin liên quan đến vị trí công việc
Thiết lập số ngày phép được hưởng

Thiết lập bậc lương

Thu nhập thường xuyên và Khấu trừ thường xuyên

Kỹ năng yêu cầu hiện tại và Kỹ năng yêu cầu tương lai 

Tiêu chí đánh giá

Vai trò công việc

Thủ tục tiếp nhận và Thủ tục thôi việc

Loại tài sản được bàn giao
3. Lưu ý
3.1. Có thể sử dụng chức năng Sao chép ví trí công việc đối với các vị trí có nội dung tương tự nhau.
1. Nhấn chuột phải trên danh sách vị trí công việc, chọn Sao chép vị trí công việc.

2. Thiết lập điều kiện để lọc ra vị trí công việc cần sao chép và lựa chọn đơn vị sao chép đến.
3. Chọn các vị trí công việc cần sao chép => Có thể sử dụng phím Ctrl + Click chuột để chọn các vị trí công việc cách nhau hoặc phím Shift + Click chuột để chọn các vị trí liền nhau.
4. Nhấn biểu tượng để chuyển vị trí công việc cần sao chép sang đơn vị đến => Có thể nhấn biểu tượng nếu muốn sao chép toàn bộ vị trí công việc trên danh sách.

5. Nhấn Đồng ý.
3.2. Có thể sửa lại thông tin hàng loạt cho các vị trí công việc đã có trên phần mềm bằng cách:
1. Xuất khẩu danh danh sách các vị trí công việc cần sửa ra tệp excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.
2. Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt.


Xem thêm