[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Thiết lập danh sách các vai trò công việc được sử dụng để quản lý nhân sự tại đơn vị.


2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo từng vai trò công việc

2.2. Nhập khẩu danh sách vai trò công việc từ tệp Excel
3. Lưu ý
3.1. Khai báo một số thông tin liên quan đến vai trò công việc, phục vụ cho việc quản lý hồ sơ nhân viên trên phân hệ Hồ sơ như:
Thiết lập các kỹ năng yêu cầu hiện tại và kỹ năng yêu cầu trong tương lai phục vụ cho công tác đào tạo nhân viên

Thiết lập vị trí công việc cần báo cáo theo từng vai trò công việc

Lập danh sách tiêu chí đánh giá (KPI) phục vụ cho việc đánh giá nhân viên theo KPI
3.2. Có thể sửa lại thông tin hàng loạt cho các vai trò công việc đã có trên phần mềm bằng cách:
1. Xuất khẩu danh danh sách các vai trò công việc cần sửa ra tệp excel => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

2. Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt => Chi tiết các bước thực hiện tương tự như nhập khẩu vai trò công việc từ excel.

3.3. Sau khi xây dựng xong danh sách các vai trò công việc, có thể chọn Xem bản mô tả VTCV để xem danh sách các vai trò này này dưới dạng cuốn sách tra cứu.
Xem thêm