[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R47 > Bổ sung thông tin Tên viết tắt Cơ cấu tổ chức

Bổ sung thông tin Tên viết tắt Cơ cấu tổ chức


1. Mục đích
Bổ sung thông tin Tên viết tắt Cơ cấu tổ chức khi Thêm/Sửa Cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN - Nhân sự, nhằm hiển thị Tên viết tắt Cơ cấu tổ chức trên các biểu đồ báo cáo trên Bảng tin cho dễ theo dõi hơn.
2. Chi tiết thay đổi
Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

Bổ sung thông tin Tên viết tắt khi Thêm/Sửa Cơ cấu tổ chức.Xem thêm