[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Nhận tài sản từ cấp trên điều chuyển
 •  Đơn vị nhận tài sản là đơn vị hạch toán phụ thuộc
Nợ TK 211 Nguyên giá của tài sản điều chuyển
     Có TK 214 Khấu hao luỹ kế đến thời điểm điều chuyển theo giá trị sổ sách của nơi điều chuyển
     Có TK 336 Giá trị còn lại
 • Đơn vị nhận tài sản là đơn vị hạch toán độc lập
Nợ TK 211 Nguyên giá của tài sản điều chuyển
Nợ TK 1331 Thuế GTGT đầu vào
     Có TK 3388 Phải trả phải nộp khác
2. Nhận tài sản từ góp vốn
Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình
Nợ TK 212 Tài sản cố định thuê tài chính
Nợ TK 213 Tài sản cố định vô hình
Nợ TK 217 Bất động sản đầu tư
     Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
3. Nhận tài sản từ cho, biếu, tặng
Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình
Nợ TK 213 Tài sản cố định vô hình
     Có TK 711 Thu nhập khác
2. Mô tả nghiệp vụ
Nghiệp vụ nhận TSCĐ từ cấp trên điều chuyển đến, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên nhận tài sản và bên điều chuyển tài sản đến để tiếp nhận hoặc định giá lại TSCĐ mang điều chuyển.
 2. Sau tiếp nhận hoặc định giá được TSCĐ mang điều chuyển, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ.
 3. Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận tài sản điều chuyển, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ.
 4. Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ... kế toán hạch toán và ghi tăng TSCĐ trên sổ TSCĐ. Tại đơn vị nhận tài sản cố định sẽ ghi nhận nguyên giá theo giá của hội đồng định giá xác định.
Nghiệp vụ nhận góp vốn bằng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Đối với tài sản nhận dưới hình thức góp vốn hoặc giao vốn, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.
 2. Bên góp vốn (hoặc cấp vốn) và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.
 3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản (Bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng góp vốn...), đồng thời ghi sổ kế toán.
Nghiệp vụ nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Đối với tài sản được tài trợ, biếu, tặng, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.
 2. Bên tài trợ, biếu, tặng và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.
 3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.
3. Ví dụ
Ngày 22/03/2017 đơn vị hạch toán phụ thuộc nhận được một máy xúc HITACHI ZX 330 từ Tổng công ty điều chuyển sang.
 • Tài sản có nguyên giá là 200.000.000đ, được mua ngày 05/03/2015 (chưa đưa vào sử dụng), thời gian khấu hao của máy xúc là 5 năm. 
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ nhận tài sản được điều chuyển từ cấp trên được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ do cấp trên điều chuyển

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ


Xem thêm