[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Trường hợp trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự
Nợ TK 211 Nguyên giá TSCĐ nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 214 Số đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi
     Có TK 211 Nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi.
2. Trường hợp trao đổi với TSCĐ hữu hình không tương tự
 • Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi
  • Ghi giảm TSCĐ
Nợ TK 811 Giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 214 Số đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi
       Có TK 211 Nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi
  • Ghi tăng thu nhập
Nợ TK 131 Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
     Có TK 711 Thu nhập khác (giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).
 • Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi
Nợ TK 211 Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
     Có TK 131 Tổng giá thanh toán
 • Thu thêm tiền do giá trị của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị của TSCĐ nhận được do trao đổi
Nợ các TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
 • Trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
     Có các TK 111, 112,...
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ trao đổi TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Hai bên trao đổi tài sản cố định ký hợp đồng trao đổi tài sản.
 2. Sau khi ký hợp đồng hai bên bàn giao tài sản và ký vào biên bản giao nhận tài sản cố định.
 3. Sau khi hoàn tất việc bàn giao TSCĐ, hai bên bàn giao các chứng từ liên quan đến tài sản, trường hợp trao đổi tài sản không tương tự hai bên thực hiện xuất hóa đơn GTGT, đồng thời ghi sổ kế toán.
3. Ví dụ
Ngày 16/1/2017, đơn vị trao đổi một cây server máy tính:
 • Nguyên giá: 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến ngày 16/01/2017: 60.806.452đ
 • Giá trị trao đổi thỏa thuận: 50.000.000đ, VAT: 10%
Đơn vị đổi lấy một cây điều hòa của Công ty TNHH Hòa Hưng với giá trao đổi thỏa thuận: 40.000.000đ, VAT: 10%, thời gian sử dụng ước tính: 5 năm.
Công ty TNHH Hòa Hưng đã chuyển khoản trả thêm tiền chênh lệch: 10.000.000đ cho đơn vị.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ tăng TSCĐ do trảo đổi được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi trao đổi trên sổ TSCĐ

Bước 2: Hạch toán thu nhập tăng do mang TSCĐ đi trao đổi

Bước 3: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ nhận về do trao đổi

Bước 4: Ghi tăng TSCĐ nhận về vào sổ TSCĐ

Bước 5: Thu hoặc trả thêm tiền do chênh lệch giá trị giữa TSCĐ mang đi trao đổi và nhận về
6. Lưu ý
 • Với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng/ghi giảm khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. 
 • Với trường hợp trao đổi TSCĐ tương tự, kế toán chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 4. => Khi thực hiện bước 1 thì chọn TK xử lý là TK 211


Xem thêm