[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình
     Có TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành và được nghiệm thu, bên thi công sẽ lập biên bản bàn giao tài sản.
  2. Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản.
  3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.
3. Ví dụ
Ngày 03/04/2017, công trình xây dựng tòa nhà làm việc đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với tổng chi phí sản xuất là 5.000.000.000đ. Thời gian sử dụng 25 năm.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ đưa TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành vào sử dụng được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ


Xem thêm