[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép kích hoạt/ngừng kích hoạt tài khoản đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN.
2. Các trường hợp nghiêp vụ

2.1 Kích hoạt tài khoản nhân viên

2.2 Ngừng kích hoạt tài khoản nhân viên


Xem thêm