[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R27 > Tự động cập nhật ngày nghỉ lễ bù với đơn xin nghỉ có thời gian nghỉ rơi vào ngày nghỉ lễ bù

Tự động cập nhật ngày nghỉ lễ bù với đơn xin nghỉ có thời gian nghỉ rơi vào ngày nghỉ lễ bù


1. Mục đích
Chương trình tự động cập nhật ngày nghỉ lễ bù được thiết lập sau khi đơn xin nghỉ đã được phê duyệt, với đơn có thời gian nghỉ rơi vào ngày nghỉ bù lễ trên để tránh mất phép của nhân viên.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Sau khi đơn xin nghỉ của nhân viên được duyệt, trường hợp đơn xin nghỉ có thời gian nằm trong khoảng thời gian được nghỉ lễ bù do Nhân sự thiết lập thì chương trình không tự động trừ đi được ngày nghỉ bù lễ. Dẫn đến khi nhân sự lập bảng tổng hợp nghỉ phép thì nhân viên bị mất phép do ngày nghỉ lễ bù không được trừ đi.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Sau khi đơn xin nghỉ của nhân viên được duyệt, trường hợp đơn xin nghỉ có thời gian nằm trong khoảng thời gian được nghỉ lễ bù do Nhân sự thiết lập thì chương trình tự động trừ đi ngày nghỉ bù lễ tránh mất phép của nhân viên.
    1. Khi thêm/sửa ngày nghĩ lễ chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các đơn xin nghỉ phép của nhân viên cần cập nhật.
Lưu ý: Chương trình hiển thị các đơn xin nghỉ thỏa mãn điều kiện sau:
  • Nhân viên hiện tại đang làm việc tại đơn vị.
  • Đơn xin nghỉ là đơn Nghỉ phép.
  • Đơn xin nghỉ có trạng thái Đã duyệt.
  • Thời gian nghỉ phép của nhân viên nằm trong thời gian nghỉ lễ.
  • Có số ngày nghỉ tính theo hệ thống khác với số ngày nghỉ trên đơn.
2. Tích chọn đơn xin nghỉ của nhân viên cần cập nhật.
3. Nhấn Cập nhật, chương trình tự động cập nhật số ngày nghỉ trên đơn xin nghỉ của nhân viên và số ngày phép đã nghỉ trên bảng tổng hợp nghỉ phép.


Xem thêm