Bán hàng có khuyến mại (không kèm điều kiện)

1. Định khoản

1. Trường hợp khuyến mại không thu tiền và đã đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì đơn vị xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0:
Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)
Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)
           Có các TK 155, 156…
2. Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Tức là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC):

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại:

  • Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)
Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)
         Có các TK 155, 156…

=> Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 133 (TT200)
Nợ TK 6421 (TT133)
         Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp  

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay:

Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)
Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)
Nợ TK 133   Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  
     Có TK 111, 112, 331
Có các TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

2. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp có phát sinh chương trình khuyến mại không thu tiền khách hàng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:
  • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Doanh nghiệp không đăng ký với Sở Công thương, căn cứ vào kế hoạch chương trình khuyến mãi đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mãi sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 2. Kế toán lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, Kế toán ghi sổ Kế toán kho.
 5. Bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sau đó đem hàng đi thực hiện chương trình.
 6. Kế toán tiến hành xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và tiến hành ghi nhận vào chi phí của bộ phận thực hiện chương trình.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại
I. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

II. Các bước thực hiện
Với trường hợp này kế toán có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập chứng từ bán hàng cho hàng khuyến mại có kèm hoá đơn và kiêm phiếu xuất kho

 

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).


2. Lựa chọn loại chứng từ và hình thức thanh toán.
3. Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho và Lập kèm hoá đơn.
4. Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng khuyến mại:

 • Tab Phiếu xuất: khai báo thông tin xuất kho hàng khuyến mại.
 • Tab Hoá đơn: khai báo thông tin xuất hoá đơn GTGT cho hàng khuyến mại.
 • Tab Hàng tiền: khai báo các mặt hàng được khuyến mại, tích chọn vào cột Hàng khuyến mại, nhập Thành tiền = 0.


  • Tab Giá vốn, ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại. => Nợ TK 641 (TT200), 6421 (TT133)/Có TK 15x. 


Lưu ý: Đơn giá vốn của hàng hoá sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

5. Nhấn Cất.
6. Xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng. => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.

 • Nhấn Cấp số HĐ.
 • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

 • In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng.

Cách 2: Lập hoá đơn và phiếu xuất kho riêng cho hàng khuyến mại

Lập hoá đơn cho hàng khuyến mại:
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc vào tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm).

2. Lựa chọn loại chứng từ.
3. Khai báo các thông tin xuất hóa đơn.

 

 • Tab Hàng tiền: khai báo các mặt hàng được khuyến mại; tích chọn vào cột Hàng khuyến mại; nhập Thành tiền = 0.

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn Cấp số HĐ. => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.
6. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

7. In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng.

Lập phiếu xuất kho cho hàng khuyến mại:
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho).

2. Ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại. => Nợ TK 641 (TT200), 6421 (TT133)/Có TK 15x.


3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Đơn giá vốn của hàng hoá sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại)
Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Với trường hợp này kế toán có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Lập hoá đơn, phiếu xuất kho và chứng từ ghi nhận thuế GTGT riêng cho hàng khuyến mại (Áp dụng với dữ liệu theo TT200 và TT133)
Bước 1: Lập hoá đơn cho hàng khuyến mại:

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm.

2. Lựa chọn loại chứng từ. 
3. Khai báo các mặt hàng được khuyến mại và thuế GTGT của hàng khuyến mại tại Tab Hàng tiền. (Lưu ý: với trường hợp này cần phải khai báo một mặt hàng có tính chất là Diễn giải trên danh mục Vật tư hàng hoá để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại khi in hoá đơn GTGT)

4. Nhấn Cất.
5. Chọn chức năng Cấp số HĐ => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.
6. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

7. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in

Bước 2: Lập phiếu xuất kho cho hàng khuyến mại 

1. Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho.

2. Ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại. => Nợ TK 641(TT200), 6421(TT133)/Có TK 15x.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Đơn giá vốn của hàng hoá sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

Bước 3: Lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận thuế GTGT cho hàng khuyến mại

1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
2. Hạch toán bút toán ghi nhận thuế GTGT cho hàng khuyến mại. => Nợ TK 133(TT200), 6421(TT133)/Có TK 3331.

Riêng với TT200, kế toán cần kê khai thêm thông tin thuế GTGT đầu vào theo thông tin số hoá đơn GTGT đầu ra bên tab Thuế.

3. Nhấn Cất.

Cách 2: Lập chứng từ bán hàng cho hàng khuyến mại có kèm hoá đơn và kiêm phiếu xuất kho (Chỉ áp dụng với dữ liệu theo TT133)
Với cách thực hiện này thì kế toán
cần sử dụng một tài khoản trung gian (VD: 1388/3388) để hạch toán giá
bán (tại tab Hàng tiền) và giá vốn (tại tab Giá vốn). Để dễ dàng tra cứu
được số tiền chênh lệch giữa giá bán và giá vốn, kế toán nên tạo một
tài khoản chi tiết của tài khoản trung gian này (VD: TK 13881).
Kế toán thực hiện theo hai bước như sau:
Bước 1: Lập chứng từ bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm.


2. Lựa chọn loại chứng từ và hình thức thanh toán.
3. Tích chọn Kiêm phiếu xuất khoLập kèm hoá đơn.
4. Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng khuyến mại:

 • Tab Hàng tiền
  • Khai báo các mặt hàng được khuyến mại => Cần phải khai báo một mặt hàng có tính chất là Diễn giải trên danh mục Vật tư hàng hoá để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại không thu tiền khi in hoá đơn GTGT
  • Hạch toán bút toán ghi nhận doanh thu bán hàng => Nợ 6421/Có TK 13881
  • Nhập Số lượng hàng khuyến mại và nhập thông tin Đơn giá là đơn giá của sản
   phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát
   sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ
   .

 • Tab Thuế, ghi nhận thuế GTGT của hàng khuyến mại.

 • Tab Giá vốn, ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại => Nợ TK 13881/Có TK 155

Lưu ý: Đơn giá vốn của hàng hoá sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

5. Nhấn Cất.
6. Xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.

 • Chọn chức năng Cấp số trên thanh công cụ. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in

Bước 2: Xử lý chênh lệch giữa giá bán và giá vốn

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
2. Hạch toán bút toán xử lý chênh lệch
giữa giá bán và giá vốn, thông thường giá bán > giá vốn nên sẽ định
khoản như sau: Nợ TK 13881/Có TK 6421
3. Nhập số tiền chênh lệch giữa giá bán và giá vốn. Kế toán có thể in báo cáo Sổ cái hoặc Bảng cân đối tài khoản để xem số dư TK 13881 và hạch toán tương ứng vào chứng từ.
4. Nhấn Cất.

 

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay)
I. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

II. Các bước thực hiện

Với trường hợp này kế toán có thể thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Lập hoá đơn cho hàng khuyến mại

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc vào tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm).

2. Lựa chọn loại chứng từ.

3. Khai báo các thông tin xuất hóa đơn.

 • Tab Hàng tiền: khai báo các mặt hàng được khuyến mại và thuế GTGT của hàng khuyến mại. => Cần phải khai báo một mặt hàng có tính chất là Diễn giải trên danh mục Vật tư hàng hoá để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại khi in hoá đơn GTGT.

4. Nhấn Cất.
5. Xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng. => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.

 • Nhấn Cấp số HĐ.
 • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

 • In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng.

Bước 2: Lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận chi phí và kê khai thuế GTGT.

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).

2. Hạch toán bút toán ghi nhận chi phí và thuế GTGT.

3. Kê khai thuế GTGT đầu vào.

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.