Cho phép NVKD cập nhật đúng ngày phân bổ trên hợp đồng

1. Mục đích

Cho phép NVKD khi Thêm/Sửa mã hàng hóa mà không sửa lại yêu cầu cấp thuê bao thì vẫn cập nhật được đúng ngày bắt đầu và kết thúc thuê bao cho hàng hóa chi tiết trên hợp đồng và đề nghị xuất hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R43:
    • Hiện nay khi NVKD lập hợp đồng và chọn mã hàng chi tiết cho hợp đồng, từ hợp đồng NVKD sinh yêu cầu cấp thuê bao. Hàng hóa chi tiết của hợp đồng cập nhật được Ngày bắt đầu thuê bao và Ngày kết thúc thuê bao.
    • Khi NVKD sửa lại hợp đồng, xóa hàng hóa cũ đi và chọn lại mã hàng mới hoặc chọn bổ sung mã hàng mới, hàng hóa mới thêm trên hợp đồng không cập nhật được Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc thuê bao. Hàng hóa chi tiết trên đề nghị xuất hóa đơn liên quan cũng không cập nhật được các thông tin này với các mã hàng mới Thêm/sửa.
  • Từ phiên bản R43 trở đi: Chương trình bổ sung chức năng Cập nhật ngày phân bổ, cho phép NVKD cập nhật đúng ngày phân bổ trên hợp đồng khi thực hiện sửa hàng hóa chi tiết của hợp đồng mà không sửa yêu cầu cấp thuê bao.

Cách thực hiện trên phần mềm:

  • Vào CRM\Bán hàng\Hợp đồng.

  • Trên danh sách hợp đồng, Tab Hàng hóa, nhấn chuột phải chọn Cập nhật ngày phân bổ.

  • Khi thực hiện chức năng này chương trình sẽ lấy ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê bao trong yêu cầu đã lập và thực hiện thiết lập ngày phân bổ cho hàng hóa theo ngày bắt đầu, ngày hết hạn của yêu cầu. Nếu yêu cầu chưa được lập thì chương trình sẽ cảnh báo: “Chương trình không thể cập nhật ngày phẩn bổ khi đề nghị cấp giấy phép sử dụng chưa được lập”.
  • Khi thực hiện cập nhật ngày phân bổ, chương trình sẽ đồng thời cập nhật cho đề nghị xuất hóa đơn được lập từ hợp đồng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.