Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ

1. Mục đích

Phục vụ cho việc xác định chỉ tiêu Thu nhập khácChi phí khác trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Theo hướng dẫn của TT200 và TT133 về việc lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 • Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT (thuộc Thu nhập khác) = Chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cao
  hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý.
 • Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT (thuộc Chi phí khác) = Chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý.

Chương trình đã tự động thiết lập công thức xác định các chỉ tiêu này:

 • Lãi từ thanh lý TSCĐ = PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(711) – PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(811) (Nếu > 0)
 • Lỗ từ thanh lý TSCĐ = PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(811) – PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(711) (Nếu > 0)

Trong đó:

 • PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(711) = Lũy kế số phát sinh bên Có của TK 711 của các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT
 • PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(811) = Lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 811 của các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT

Để chương trình hiểu được chứng từ nào là chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT thì Kế toán cần thực hiện bước chọn nghiệp vụ cho các chứng từ theo hướng dẫn dưới đây.

2. Các bước thực hiện

1. Tại giao diện lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhấn Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ.
2. Chương trình sẽ tự động lấy lên các chứng từ hạch toán Có TK 711 hoặc Nợ TK 811.

3. Xác định chứng từ nào là chứng từ liên quan đến việc thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT.
4. Tại cột Nghiệp vụ, chọn giá trị Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cho các chứng từ đã xác định tại bước 3.
5. Nhấn Đồng ý.Lưu ý:

 • Có thể chọn nhanh nghiệp vụ cho cùng lúc nhiều chứng từ bằng cách:
  • Giữ phím Ctrl và chọn các chứng từ có liên quan đến việc thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT
  • Nhấn chuột phải, nhấn Chọn nghiệp vụ.
  • Chọn Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT.

 • Trường hợp tất cả chứng từ lấy lên đều thuộc nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, có thể chọn nhanh nghiệp vụ cho các chứng từ bằng cách:
  • Tại ô Chọn nghiệp vụ áp cho tất cả chứng từ, chọn Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT.
  • Nhấn Áp dụng.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.