Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Cho phép chuyển đổi khách hàng Tiềm năng và các thông tin đã ghi nhận được từ Tiềm năng sang danh sách Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội. Từ đó thay đổi cách tiếp cận và tần suất liên hệ với những khách hàng tiềm năng để tiến tới giai đoạn bán hàng giúp nhân viên kinh doanh hỗ trợ tốt nhất cho các khách hàng tiềm năng này.

Chuyển đổi Tiềm năng

  • Vào phân hệ Tiềm năng.
  • Chọn khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đổi.
  • Tại giao diện thông tin chi tiết khách hàng, nhấn Chuyển đổi.

Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu và đưa ra các gợi ý, cụ thể:

Trường hợp 1:

Trường Email cá nhân trong Tiềm năng không trùng với trường Email cá nhân trong liên hệ đã tồn tại.

Trường Tổ chức trong Tiềm năng không trống và không trùng với trường Tên khách hàng trong Khách hàng đã tồn tại.

Trường hợp 2: Nếu Emai cá nhân của Tiềm năng trùng với Email cá nhân của Liên hệ đã tồn tại mà user có quyền Sửa.

Trường hợp 3: Nếu Email cá nhân của Tiềm năng không trùng với Email cá nhân của Liên hệ đã tồn tại mà user có quyền Sửa nhưng Tổ chức lại trùng với tên Khách hàng của Khách hàng đã tồn tại mà user có quyền sửa. Nếu:

Trùng với 1 bản ghi thì chương trình cho phép cập nhật vào bản ghi hiện tại

Trùng từ 2 bản ghi trở lên thì chương trình cho phép lựa chọn bản ghi cần cập nhật

Trường hợp 4: Nếu Email cá nhân trong Tiềm năng không trùng với trường Email cá nhân trong liên hệ đã tồn tại và trường Tổ chức trong tiềm năng trống, đồng thời Họ và đệm, Tên Tiềm năng trùng với Họ và đệm, Tên liên hệ.

Trường hợp 5: Nếu Email cá nhân trong Tiềm năng không trùng với trường Email cá nhân trong liên hệ đã tồn tại và trường Tổ chức trong tiềm năng trống, Nếu Họ và đệm, Tên tiềm năng không trùng với Họ và đệm, Tên liên hệ => Chuyển trang, hành xử tương tự Trường hợp 1 khi trường Tổ chức bỏ trống.

Lưu ý:  Các trường hợp trên đều  thêm mới hoặc cập nhật khách hàng, liên hệ từ  Tiềm năng ngoài ra AMIS CRM còn cho phép thực hiện các chức năng sau theo mục đích chuyển đổi của người dùng:

  • Thêm mới Cơ hội từ tiềm năng đó
  • Chọn chủ sở hữu cho liên hệ và khách hàng mới
  • Thông báo tới chủ sở hữu mới và chủ sở hữu hiện tại
  • Mang thẻ đang gắn cho tiềm năng đó sang gắn cho liên hệ và khách hàng mới

Nhấn Chuyển đổi.

Cập nhật 22/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.