Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

1. Định khoản

1. Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

 • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái

Nợ TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341…
Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

 • Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái

Nợ TK 413Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
Có các TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341…
2. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

 • Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
     Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái).

 • Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái 

Nợ TK 635Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
     Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

2. Mô tả nghiệp vụ

Việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được thực hiện như sau:

 1. Kế toán xác định số dư nguyên tệ các khoản mục tiền tệ tại thời điểm thực hiện đánh giá lại.
 2. Kế toán tính toán, xác định chênh lệch tỷ giá giá do việc đánh giá lại.
 3. Kế toán hạch toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại vào doanh thu, chi phí trong kỳ cho phù hợp.

3. Ví dụ

Ngày 31/03/2017 thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.

2. Chọn loại ngoại tệ và mốc thời gian đánh giá lại.
3. Khai báo tỷ giá sử dụng để đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, cụ thể:

  • Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT200:
   • Khai báo Tỷ giá mua: để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là Tài sản.
   • Khai báo Tỷ giá bán: để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là Nợ phải trả.

  • Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT133:
   • Tại mục Theo tỷ giá: khai báo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi đơn vị thường xuyên có giao dịch.


4. Chọn tài khoản xử lý lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá.

5. Tại tab
Số dư ngoại tệ: Hiển thị danh sách các tài khoản có số dư ngoại tệ theo loại ngoại tệ và mốc thời gian đánh giá lại đã thiết lập.

 • Tích chọn các tài khoản muốn đánh giá lại: Chương trình sẽ tự động tính ra chênh lệch đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.

6. Tại tab Chứng từ công nợ và thanh toán: Hiển thị danh sách các chứng từ công nợ bằng ngoại tệ còn nợ và chứng từ thanh toán bằng ngoại tệ chưa được đối trừ hết.

 • Có thể nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ gốc lên xem hoặc thực hiện sửa/xóa.


7. Nhấn Thực hiện, chương trình tự động sinh ra chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.

8. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin (nếu cần).
9. Nhấn Cất.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.