Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

1. Nội dung

Cho phép thực hiện ghi sổ/bỏ ghi sổ nhiều chứng từ cùng lúc theo từng phân hệ trong một khoảng thời gian nhất định; cho phép ghi sổ lại toàn bộ số dư ban đầu để số liệu ghi vào sổ được chính xác với các số dư (tài khoản; tài khoản ngân hàng; công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên; tồn kho vật tư hàng hóa; CCDC đầu kỳ; TSCĐ đầu kỳ)

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Tiện ích, chọn Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô.

2. Chọn khoảng thời gian và các phân hệ muốn thực hiện chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi sổ chứng từ.

Lưu ý: Riêng với Số dư ban đầu, chỉ có thể thực hiện chức năng Ghi sổ theo lô mà không thực hiện được chức năng Bỏ ghi sổ theo lô.

3. Trường hợp áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, nếu muốn chương trình cập nhật lại giá xuất kho theo đúng thực tế sau khi Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, tích chọn Tính lại giá xuất kho.
4. Trường hợp áp dụng tính giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân tức thời, nếu muốn chương trình cập nhật lại giá xuất quỹ theo đúng thực tế sau khi Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, tích chọn Tính lại giá xuất quỹ.

5. Nhấn Ghi sổ/Bỏ ghi sổ, chương trình sẽ thực hiện Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo các điều kiện đã chọn, sau khi thực hiện xong chương trình sẽ thông báo kết quả tại mục Thông báo. => Lưu ý: Trong khi chương trình thực hiện Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô, Kế toán vẫn có thể thực hiện được các chức năng khác.

6. Trường hợp có chứng từ không thực hiện Ghỉ sổ/Bỏ ghi sổ thành công, nhấn vào Xem chi tiết để xem danh sách các chứng từ Ghi sổ/Bỏ ghi sổ không thành công.

 Lưu ý:

  • Có thể nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ gốc lên chỉnh sửa.
  • Có thể xuất khẩu kết quả ghi sổ/bỏ ghi sổ ra file excel bằng cách nhấn Xuất khẩu ra Excel
     
Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.