Làm việc với chào hàng

Cho phép người dùng chọn Tiềm năng hoặc Liên hệ theo nhu cầu để thêm vào chiến dịch chào hàng.

Chọn khách hàng

Sau khi thêm mới chào hàng hoặc trên biểu mẫu chi tiết bản ghi chào hàng, người dùng chọn khách hàng để bắt đầu chào hàng theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Chọn khách hàng theo điều kiện lọc.

Nhấn Chọn khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng theo Tất cả tiềm năng, Tất cả liên hệ hoặc Khách hàng theo sản phẩm.

Chọn dữ liệu được phép truy cập.

Hoặc có thể tìm kiếm khách hàng theo điều kiện.

Nhấn Tìm kiếm. Chương trình hiển thị danh sách khách hàng phía dưới thỏa mãn điều kiện lọc.

Tích chọn các khách hàng để chào hàng.

Nhấn Chọn.

Cập nhật thông tin Trạng thái tham gia chiến dịch, Gắn thẻ (nếu có).

Nhấn Lưu.

Cách 2: Thêm mới khách hàng từ Tiêm năng, Liên hệ.

Xem hướng dẫn Thêm mới Tiềm năng tại đây.

Xem hướng dẫn Thêm mới Liên hệ tại đây.

Cách 3: Nhập khẩu danh sách khách hàng từ file có sẵn.

Xem hướng dẫn Nhập khẩu tại đây.

Lưu ý:

  • Có thể xuất khẩu danh sách khách hàng bằng cách nhấn Xuất khẩu.
  • Có thể loai bỏ tất cả khách hàng khỏi chiến dịch bằng cách nhấn Loại bỏ tất cả.

Gửi Email/SMS Chào hàng

Trên biểu mẫu chi tiết bản ghi, người dùng tích chọn khách hàng, nhấn Gửi Email/ Gửi SMS tới khách hàng để bắt đầu chào hàng.

Nhập nội dung Email/SMS hoặc có thể chọn mẫu có sẵn.

Nhấn Gửi.

Lưu ý:

  • Xem hướng dẫn thiết lập email tại đây.
  • Có thể đặt lịch gửi SMS bằng cách nhấn Đặt lịch gửi.

Phân công cho nhân viên khác Chào hàng

Trên biểu mẫu chi tiết bản ghi, tích chọn khách hàng muốn phân công cho nhân viên khác chào hàng, nhấn Phân công.

Chọn Người thực hiện.

Nếu tích chọn Gửi Email thông báo đến người được phân công, thì khi nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động gửi email thông báo tới người được phân.

Sinh Cơ hội/Sinh đơn đặt hàng/Sinh hợp đồng

Trên biểu mẫu chi tiết bản ghi, người dùng tích chọn khách hàng muốn Sinh Cơ hội/Sinh đơn đặt hàng/Sinh hợp đồng, sau đó nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.

Cập nhật tình trạng Chào hàng

Cho phép cập nhật tình trạng của chiến dịch chào hàng bằng cách nhấn Cập nhật tình trạng.

Chọn Trạng thái tham gia chiến dịch, nhấn Lưu.

Thêm Cơ hội từ chiến dịch Chào hàng

Cho phép người dùng thêm cơ hội trực tiếp từ chiến dịch chào hàng bằng cách nhấn Thêm cơ hội. Xem hướng dẫn Thêm cơ hội tại đây.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.