Làm thế nào để đối chiếu doanh số theo CTV giữa MISA ORDER và MISA PARTNER.

Làm
thế nào để đối chiếu doanh số theo CTV giữa MISA ORDER và MISA
PARTNER.

Trường hợp 1: Đối
chiếu theo Tổng doanh số

1. Trên MISA
ORDER
.

 •         
  Tại tab Đơn hàng SaaS: Chọn dòng dữ liệu bất kỳ, nhấn chuột phải.
 •          
  Nhấn Xuất
  khẩu.
 •           Chọn Tổng
  hợp doanh số theo CTV/DL.

 •       Chọn kỳ muốn xuất dữ liệu
 •       Nhấn xuất khẩu

 • Mở file để đối chiếu kết quả

Lưu ý: Chỉ các đơn hàng đã thanh toán thì mới được tổng hợp lên báo cáo này.

2. Trên MISA PARTNER.

 • Lập bảng đối chiếu chiết khấu cho kỳ muốn đối chiếu dữ liệu với MISA ORDER

.

Tại bảng đối chiếu chiết khấu vừa thêm, nhấn chuột phải, chọn Xuất khẩu bảng đối chiếu.

 • Mở file để đối chiếu kết quả.

3. Đối chiếu doanh số CTV giữa MISA ORDER và MISA PARTNER.

Trường hợp 2: Đối chiếu chi tiết doanh số đơn hàng.

1. Trên MISA ORDER

 • Tại tab Đơn hàng SaaS: Chọn dòng dữ liệu bất kỳ, nhấn chuột phải.
 • Nhấn Xuất khẩu.
 • Chọn Chi tiết doanh số đơn hàng theo CTV/DL

2. Trên MISA PARTNER.

 • Lập bảng đối chiếu chiết khấu cho kỳ muốn đối chiếu dữ liệu với MISA ORDER.

Tại bảng đối chiếu chiết khấu vừa thêm, nhấn chuột phải, chọn Xuất khẩu chi tiết đơn hàng.

3. Đối chiếu kết quả.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.