Làm thế nào để quản lý trạng thái đơn đặt hàng

Kế toán đơn hàng có thể quản lý các trạng thái của đơn hàng trên MISA ORDER như sau:

 • Trạng thái TT (Trạng thái thanh toán) bao gồm các trạng thái sau:

  • Đã thanh toán: Khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng và MISA đã nhận được tiền.
  • Chưa thanh toán: Khách hàng chưa thanh toán cho đơn hàng, hay đã thanh toán rồi nhưng MISA chưa xác nhận được khoản tiền thanh toán cho đơn hàng này.
  • Chờ KH xác nhận thanh toán: MISA đã gửi yêu cầu khách hàng xác nhận thanh toán cho đơn hàng này nhưng chưa nhận được phản hồi của khách hàng.
  • KH đã gửi xác nhận thanh toán: Khách hàng đã gửi xác nhận thanh toán đơn hàng cho MISA.
  • Đã hủy đơn hàng: Khách hàng đã thực hiện hủy đơn hàng.
  • Tạm hủy đơn hàng: Sau 5 ngày kể từ ngày phát sinh đơn hàng, nếu đơn hàng Saas hoặc Desktop vẫn chưa được thanh toán
 • Trạng thái cấp GPSD (Trạng thái cấp giấy phép sử dụng) đối với các đơn hàng Desktop bao gồm các trạng thái sau:

  • Chưa cấp GPSD: Đây là trạng thái cấp GPSD của đơn hàng thanh toán bằng chuyển khoản mới được tạo trên MISA ORDER.
  • Sinh yêu cầu cấp GPSD lỗi: Sau khi hệ thống gửi yêu cầu cấp GPSD lên SUMAN MISA, nếu SUMAN MISA không sinh được yêu cầu cấp GPSD thì sẽ cập nhật trạng thái cho đơn hàng này là Sinh yêu cầu cấp GPSD lỗi.
  • Đang cấp GPSD: Hệ thống đã sinh thành công yêu cầu cấp GPSD lên SUMAN MISA nhưng kế toán cấp GPSD chưa thực hiện việc cấp GPSD cho khách hàng.
  • Đã cấp GPSD: Kế toán GPSD đã phê duyệt yêu cầu cấp GPSD và thực hiện cấp GPSD cho khách hàng.
 • Trạng thái cấp TN (Trạng thái cấp TN) đối với đơn hàng SaaS bao gồm các trạng thái sau:

  • Đã cấp tạm tài nguyên: Đây là trạng thái cấp tài nguyên của đơn hàng Saas có chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản mới được tạo trên MISA Order.
  • Chưa cấp tài nguyên: Khi khách hàng tạo mới 1 đơn hàng mà trước đó đã có tồn tại 1 đơn hàng đặt mua sản phẩm của KH này đã được cấp tạm tài nguyên nhưng chưa thanh toán, thì phần mềm sẽ không cấp tạm tài nguyên cho đơn hàng mới này nữa, Trạng thái cấp TN của đơn hàng này sẽ là Chưa cấp tài nguyên.
  • Chưa cấp mã nạp tiền: Đây là trạng thái của đơn hàng mua mã nạp tiền MISA Support mới được tạo trên MISA ORDER.
  • Đã cấp tài nguyên: Sau khi xác nhận được đơn hàng đã thanh toán và hệ thống đã thực hiện cấp phát tài nguyên tự động cho khách hàng.
  • Đã cấp mã nạp tiền: Sau khi SUMAN MISA thực hiện cấp mã nạp tiền cho khách hàng.
  • Đã khóa tài nguyên: Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng, nhưng MISA chưa nhận được khoản tiền thanh toán của khách hàng.
  • Đã thu hồi tài nguyên: Là trạng thái của đơn hàng khi khách hàng thực hiện hủy đơn hàng.
  • Cấp tài nguyên lỗi: Hệ thống tự động cấp tài nguyên cho khách hàng nhưng bị lỗi nên chưa cấp được.
  • Cấp mã nạp tiền lỗi: SUMAN MISA thực hiện cấp mã nạp tiền cho khách hàng nhưng bị lỗi nên chưa cấp được.
 • Trạng thái XHĐ (Trạng thái xuất hóa đơn) bao gồm các trạng thái sau:

  • Chưa xuất hóa đơn: Đơn hàng mới được tạo trên hệ thống MISA ORDER và chưa được cấp GPSD thành công.
  • Sinh đề nghị xuất hóa đơn lỗi: Hệ thống thực hiện sinh đề nghị xuất hóa đơn cho đơn hàng trên AMIS.VN – Bán hàng và AMIS.VN – Kế toán nhưng bị lỗi nên chưa sinh được.
  • Đang xuất hóa đơn: Hệ thống đã sinh thành công đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS.VN – Bán hàng và AMIS.VN – Kế toán nhưng kế toán hóa đơn chưa phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.
  • Đã xuất hóa đơn: Kế toán hóa đơn đã xuất hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.
  • Không xuất hóa đơn: Đơn hàng mua mã nạp tiền MISA Support mà khách hàng không tích chọn Xuất hóa đơn khi đặt mua.
 • Trạng thái GNDS (Trạng thái ghi nhận doanh số) bao gồm các trạng thái sau:

 • Chưa ghi nhận doanh số: Đơn hàng mới được tạo trên hệ thống MISA ORDER và chưa được cấp GPSD thành công.
 • Ghi nhận doanh số lỗi: Hệ thống thực hiện sinh hợp đồng để ghi nhận doanh số cho đơn hàng trên AMIS.VN – Bán hàng và AMIS.VN – Kế toán nhưng bị lỗi nên chưa sinh được.
 • Đã ghi nhận doanh số: Hệ thống đã sinh thành công hợp đồng bán trên AMIS.VN – Bán hàng và AMIS.VN – Kế toán để ghi nhận doanh số cho đơn hàng này.
 • Không sinh hợp đồng: Tất cả các đơn hàng mua mã nạp tiền MISA Support

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.