1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Cấp phát thuê bao
 5. Kinh doanh HCSN
 6. Lập đề nghị xuất hóa đơn cho các hợp đồng con của Hợp đồng dự án

Lập đề nghị xuất hóa đơn cho các hợp đồng con của Hợp đồng dự án

1. Mục đích

Có thể lập 1 đề nghị xuất hóa đơn cho các hợp đồng con của Hợp đồng dự án hoặc chỉ lập đề nghị xuất cho riêng hợp đồng dự án.

2. Nội dung chi tiết

Lưu ý: Khi Sinh đề nghị xuất hóa đơn.

 • Hợp đồng là bản nháp thì vẫn cho lập đề nghị xuất hóa đơn
 • Bổ sung các cảnh báo dưới đây ở các giao diện sinh/thêm đề nghị xuất hóa đơn: cảnh báo khi khách hàng chưa thanh toán công nợ và hợp đồng không có hàng hóa, cụ thể:

– Cảnh báo khi khách hàng vẫn còn công nợ chưa thanh toán hết trước khi sinh đề nghị xuất hóa đơn

– Cảnh báo khi chọn cùng lúc Hợp đồng dự án và Hợp hợp đồng lẻ để thực hiện xuất hóa đơn

– Cảnh báo khi chọn cùng lúc nhiều hợp đồng dự án để sinh đề nghị

– Cảnh báo khi có ít nhất 1 hợp đồng được chọn không có hàng hóa (nếu chọn hợp đồng dự án thì tìm kiếm tại các hợp đồng con của hợp đồng dự án đó)

Chi tiết khi chọn 1 hoặc nhiều hợp đồng để sinh đề nghị xuất hóa đơn:

 • Nếu chọn 1 hợp đồng lẻ hoặc chọn cùng lúc nhiều hợp đồng lẻ để thực hiện sinh thì thực hiện bật giao diện Nhập thông tin đề nghị xuất hóa đơn như cũ.

 • Nếu chọn 1 hợp đồng dự án thì bật giao diện Chọn loại đề nghị xuất muốn sinh:

– Nếu chọn Mỗi hợp đồng lẻ xuất 1 hóa đơn. Nhấn Thực hiện, hiển thị giao diện Nhập thông tin xuất hóa đơn.

– Nếu chọn Xuất 1 hóa đơn cho các hợp đồng lẻ hoặc Xuất 1 hóa đơn cho hợp đồng tổng. Nhấn Thực hiện, hiển thị giao diện Sinh đề nghị xuất hóa đơn như cũ.

Lưu ý:

– Đối với trường hợp Xuất 1 hóa đơn cho các hợp đồng lẻ: thì mỗi dòng Mã hàng hóa tương ứng với 1 hợp đồng lẻ.

– Còn đối với trường hợp Xuất 1 hóa đơn cho hợp đồng tổng: thì Mã hàng hóa giống nhau sẽ được gộp thành 1 dòng và được cập nhật vào cột Số hợp đồng.

Kết quả khi sinh đề nghị xuất hóa đơn

 • Hợp đồng sau khi sinh đề nghị xuất hóa đơn nếu đang ở trạng thái Bản nháp thì được chuyển thành Đề nghị ghi.
 • Đề nghị xuất hóa đơn được sinh thì tự thêm vào các danh sách của CRM -> Chuyển đề nghị xuống cho kế toán.

Lưu ý

 • Khi đề nghị xuất hóa đơn đã được xuất hóa đơn thì thực hiện cập nhật cho tất cả các hợp đồng được gán tại tab chi tiết của hàng hóa trên đề nghị với trạng thái tích Đã xuất hóa đơn.
 • Trường hợp khi chọn 1 hợp đồng dự án mà xuất 1 hóa đơn cho hợp đồng tổng. Khi đề nghị xuất hóa đơn này được Xuất thì ngầm định tích xuất hóa đơn cho tất cả các hợp đồng con và hợp đồng tổng (hợp đồng dự án) nếu Giá trị đã xuất hóa đơn của các hợp đồng con = Giá trị hợp đồng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.