Tính tỷ giá xuất quỹ

1. Nội dung

Giúp xác định tỷ giá xuất quỹ và xử lý chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá trên chứng từ gốc.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời
Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ, chương trình sẽ tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Tuy nhiên, với trường hợp có phát sinh thêm, sửa, xóa các khoản thu, chi ngoại tệ, làm ảnh hưởng đến tỷ giá xuất quỹ trên các chứng từ chi ngoại tệ đã lập. Cần thực hiện tính lại tỷ giá xuất quỹ để chương trình cập nhật vào các chứng từ chi ngoại tệ đã lập.

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ.

2. Chọn Kỳ và loại Ngoại tệ cần thực hiện tính tỷ giá bình quân tức thời.

3. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ tự động cập nhật tỷ giá xuất quỹ mới và số tiền chênh lệch vào các chứng từ chi ngoại tệ đã lập.

2.2. Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân cuối kỳ
Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ, chương trình sẽ không tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Vào cuối kỳ, cần thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để xử lý chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá dùng để hạch toán.

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ.

2. Chọn Kỳ và loại Ngoại tệ cần thực hiện tính tỷ giá bình quân tức thời.

3. Nhấn Thực hiện. Chương trình tự động sinh ra chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ.

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.