Xóa lịch sử gửi SMS

Cho phép nhân sự xóa được lịch sử gửi SMS.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này, nhân sự cần được phân quyền Xóa lịch sử SMS

Vào danh sách lịch sử SMS.

Nhấn Xóa.

Thiết lập tham số xóa lịch sử SMS.

  • Đến ngày: Chương trình thực hiện xóa các SMS có ngày nhỏ hơn Đến ngày
  • Tích chọn Sao lưu nếu muốn lưu lịch sử SMS về máy tính trước khi thực hiện xóa
  • Chọn trạng thái của SMS muốn xóa

Nhấn Đồng ý. Chương trình thực hiện xóa lịch sử SMS.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan