[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xóa bỏ bớt các dữ liệu kế toán không dùng đến.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn dữ liệu kế toán muốn xóa và nhấn Gỡ bỏ.

2. Khai báo thông tin đăng nhập với vai trò ADMIN (trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop) của dữ liệu kế toán muốn xóa bỏ.

3. Nhấn Đồng ý. Dữ liệu kế toán đã chọn sẽ được xóa bỏ khỏi danh sách


Xem thêm