[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Bao gồm các chức năng hỗ trợ kế toán quản lý các dữ liệu kế toán của doanh nghiệp trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

1. Vào thư mục chứa bộ cài phần mềm AMIS.VN-Kế toán, chọn Server\Bin\Data Manager.

2. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.Xem thêm