[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Giúp thiết lập các quy tắc áp dụng chung cho toàn hệ thống như: mặc định cách hiển thị giao diện nhập liệu, chọn phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ, phương pháp tính giá xuất kho, thiết lập quy tắc đánh số chứng từ...
2. Các bước thực hiện
Vào menu Hệ thống\Tùy chọn để thiết lập các nội dung sau:
1. Tùy chọn riêng

2. Tùy chọn chung

3. Báo cáo, chứng từ

4. Vật tư hàng hóa

5. Định dạng số

6. Quy tắc đánh số chứng từ

7. Hiển thị các nghiệp vụ

8. Thiết lập Email


Xem thêm