[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Giúp xem lại được lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu).
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Kiểm tra toàn bộ nhật ký truy cập

2.2. Kiểm tra nhật ký truy cập trên từng chứng từ

2.3. Lưu nhật ký truy cập

2.4. Xoá nhật ký truy cập
3. Lưu ý
Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh, công ty con, văn phòng, cửa hàng...không làm việc cùng mạng nội bộ/mạng internet. Nếu muốn kiểm tra nhật ký truy cập của một chi nhánh, công ty con... (làm việc trên nhiều mạng nội bộ/internet) hay kiểm tra nhật ký truy cập của toàn bộ hệ thống thực hiện như sau:
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud. Ví dụ (abc.amis.vn), chọn ứng dụng Kế toán.


2. Với đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhấn biểu tượng  để chọn dữ liệu kế toán muốn kiểm tra nhật ký truy cập.
3. Nhấn Tiếp tục.

3. Chọn chi nhánh muốn kiểm tra nhật ký truy cập.

Lưu ý:
  • Chỉ chọn được chi nhánh mà tài khoản đăng nhập được phân quyền để làm việc với chi nhánh đó, chi tiết cách phân quyền sử dụng xem tại đây.
4. Vào mục Khác, chọn Nhật ký truy cập.

5. Nhấn Nạp để thiết lập khoảng thời gian muốn xem nhật ký truy cập. Chương trình sẽ hiển thị danh sách nhật ký truy cập của toàn bộ chi nhánh (hoặc cả hệ thống) trong khoảng thời gian đã chọn.
 Xem thêm