[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới.
2. Các bước thực hiện
Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện như sau:
Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này, kế toán phải được phân quyền Quản trị ứng dụng Kế toán
1. Mở ứng dụng Kế toán
2. Trên giao diện chọn dữ liệu kế toán, nhấn Tạo mới dữ liệu từ năm trước
3. Khai báo các thông tin của dữ liệu muốn tạo mới:
  • Chọn dữ liệu từ năm trước: Kế toán chọn dữ liệu tách dữ liệu
Lưu ý: Dữ liệu kế toán cần được nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm
  • Đặt tên dữ liệu: Nhập tên dữ liệu muốn tạo mới. Tên dữ liệu viết liền không dấu và không chứa các ký tự đặc biệt \ / : * " ? ' < >|
  • Ngày bắt đầu hạch toán: Nhập ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu mới. Chẳng hạn, kế toán muốn hạch toán trên dữ liệu mới từ ngày 1/1/2019 thì chương trình sẽ chuyển toàn bộ sứ dư tính đến ngày 31/12/2018 thành số dư ban đầu và chuyển toàn toàn bộ chứng từ phát sinh từ ngày 1/1/2019 sang dữ liệu mới.

4. Nhấn Thực hiện
5. Sau khi quá trình tạo mới dữ liệu hoàn tất, chương trình hiển thị thông báo trên màn hình. Kế toán nhấn Bắt đầu làm việc ngay để làm việc trên dữ liệu kế toán vừa tạo.

6. Ngoài ra, chương trình gửi email thông báo đến kế toán về việc tạo mới dữ liệu thành công.
Lưu ý: Trong quá trình tạo mới dữ liệu, kế toán không thể hạch toán trên dữ liệu kế toán năm trước.


Xem thêm