[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép chọn chi nhánh làm việc đối với cơ cấu tổ chức công ty có nhiều chi nhánh và chọn sổ làm việc đối với đơn vị sử dụng đồng thời 2 hệ thống sổ quản trị và sổ tài chính.
2. Các bước thực hiện
Chọn chi nhánh khi làm việc trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop

Chọn chi nhánh khi làm việc với ứng dụng AMIS.VN-Kế toán trên Cloud


Xem thêm