[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Khi thêm mới chứng từ, chương trình đang mặc định ngày hạch toán là ngày hiện tại của máy tính, trường hợp muốn đặt ngày hạch toán về ngày khác cần thiết lập lại ngày hạch toán trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn Ngày hạch toán.
2. Khai báo ngày hạch toán.

3. Nhấn Đồng ý. Khi thêm mới chứng từ chương trình sẽ mặc định ngày hạch toán theo ngày đã thiết lập.Xem thêm