[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo…
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tiện ích, chọn Bảo trì dữ liệu.

2. Chọn khoảng thời gian thực hiện bảo trì dữ liệu.
3. Lựa chọn có thực hiện các chức năng sau hay không:
  • Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ: Dùng để ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ có ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian bảo trì.
  • Tính lại giá xuất kho: Dùng để cập nhật lại giá xuất kho theo đúng thực tế sau khi thực hiện bảo trì dữ liệu (với dữ liệu tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ).
  • Tính lại tỷ giá xuất quỹ: Dùng để cập nhật lại tỷ giá xuất quỹ theo đúng thực tế sau khi thực hiện bảo trì dữ liệu (với dữ liệu tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời).

4. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện bảo trì dữ liệu theo các điều kiện đã chọn, sau khi thực hiện xong chương trình sẽ thông báo kết quả tại mục Thông báo. =>Lưu ý: Trong khi chương trình thực hiện Bảo trì dữ liệu, Kế toán vẫn có thể thực hiện được các chức năng khác.
5. Trường hợp có chứng từ không thực hiện bảo trì thành công, nhấn vào Xem chi tiết để xem danh sách các chứng từ Bảo trì không thành công.

Lưu ý:
  • Có thể nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ gốc lên chỉnh sửa.
  • Có thể xuất khẩu kết quả bảo trì ra file excel bằng cách nhấn Xuất khẩu ra Excel


Xem thêm