[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xuất khẩu dữ liệu kế toán ra file .xml để nhập khẩu vào dữ liệu kế toán khác.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tệp, chọn Xuất khẩu dữ liệu.

2. Chọn khoảng thời gian kết xuất dữ liệu và nơi lưu tệp dữ liệu.
3. Với dữ liệu có 2 hệ thống sổ, có thể lựa chọn xuất khẩu toàn bộ dữ liệu ở cả 2 hệ thống sổ hay chỉ xuất khẩu dữ liệu ở hệ thống sổ đang làm việc bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn ô Xuất khẩu cả sổ tài chính và sổ quản trị.

4. Chọn chi nhánh muốn xuất khẩu dữ liệu và chọn dữ liệu xuất khẩu của chi nhánh đó (Có thể xuất khẩu dữ liệu của cùng lúc nhiều chi nhánh).

5. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Có thể chọn được các chứng từ để xuất khẩu. Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm