[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Lập BCTC, BCTC tổng hợp:
1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, chọn lập Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp (đối với công ty đa chi nhánh, có chi nhánh hạch toán độc lập):

2. Khai báo thông tin tham số, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị báo cáo tài chính theo các tham số lựa chọn. => Có thể thực hiện sửa lại số liệu và công thức lấy dữ liệu.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Đối với dữ liệu liên năm, chương trình sẽ tự động lấy số liệu lên cột Số đầu năm. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán tự nhập số liệu vào cột Số đầu năm.
  • Sau khi nhấn Cất, kế toán có thể thực hiện chức năng In trên thanh công cụ để xuất khẩu báo cáo ra dạng XML hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan thuế qua Mtax.vn.
2. Lập Thuyết minh BCTC, Thuyết minh BCTC tổng hợp
1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, chọn lập Thuyết minh BCTC hoặc Thuyết minh BCTC tổng hợp (đối với công ty đa chi nhánh, có chi nhánh hạch toán độc lập).

2. Khai báo thông tin tham số, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo. => Có thể thực hiện sửa lại số liệu và công thức lấy dữ liệu.

3. Nhấn Cất.


Xem thêm