[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập cấu hình để máy chủ kết nối với máy trạm
2. Các bước thực hiện
1. Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán (chi tiết xem tại đây).
2. Chọn chức năng Thiết lập cấu hình kết nối máy chủ trên thanh công cụ.
3. Chọn máy chủ muốn thiết lập cấu hình.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động thiết lập cấu hình cho phép máy trạm kết nối với máy chủ.


Xem thêm