[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Theo định kỳ nhân sự lập các báo cáo để phục vụ mục đích chi trả lương và phục vụ mục đích quản lý chung của lãnh đạo công ty

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Lương\Bảng lương và nhấn Báo cáo (hoặc vào phân hệ Báo cáo và nhấn Tiền lương)


2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.
3. Nhấn Đồng ý chương trình hiển thị bảo cáo.

3. Danh sách báo cáo tiền lương

 STT Tên Ý nghĩa​
 1  Bảng lương  Cho phép theo dõi thông tin lương của các nhân viên trong đơn vị: thu nhập bao nhiêu, khấu trừ bao nhiêu, thực lĩnh bao nhiêu
 2  Phiếu lương  Cho phép có thể biết được trong tháng có bao nhiêu khoản thu nhập, trong đó có bao nhiêu khoản bị khấu trừ và tiền lương thực lĩnh là bao nhiêu
3  Danh sách nhân viên nhận lương bằng tiền mặt  Cho phép HR tổng hợp danh sách những nhân viên nào nhận lương bằng tiền mặt
4  Bảng yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cán bộ nhân viên  Cho phép tổng hợp danh sách nhân viên nhận lương bằng cách chuyển khoản để yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của những nhân viên đó
5  Bảng tổng hợp thu nhập  Cho phép thống kê thu nhập của nhân viên theo tháng, thu nhập bình quân hàng năm của nhân viên, cung cấp thông tin cho quản lý trong việc điều chỉnh tăng giảm lương theo từng nhóm vị trí
6  Bảng tổng hợp chi phí bảo hiểm theo phòng ban  Cho phép tổng hợp chi phí đóng bảo hiểm theo phòng ban, bộ phận


Xem thêm