[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xây dựng quy định về tiền lương của nhà nước, đặc điểm hoạt động tại đơn vị và của từng bộ phận, phòng ban trong đơn vị.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Thiết lập số kỳ lương trong tháng
Tùy thuộc vào quy định trả lương và đặc thù của đơn vị, số kỳ chi lương trong các đơn vị là khác nhau. Ví dụ: khối văn phòng được trả lương 1 lần 1 tháng, khối sản xuất được trả lương 2 lần 1 tháng. Vì vậy, nhân sự có thể thiết lập số kỳ lương trong tháng theo từng bộ phận, phòng ban => Xem hướng dẫn Thiết lập số kỳ lương trong tháng.
2.2 Khai báo danh mục khoản lương
Để thuận tiện cho việc khai báo thông tin được nhanh chóng và chính xác, nhân sự có thể xây dựng danh mục khoản lương sử dụng trong đơn vị => Xem hướng dẫn tại phân hệ Khoản lương.
2.3 Thiết lập danh mục ngạch, bậc lương và mức lương tối thiểu
Để phục vụ cho công tác quản lý tiền lương, nhân sự có thể thiết lập danh mục ngạch, bậc lương và mức lương tối thiểu của đơn vị => Xem hướng dẫn tại phân hệ Ngạch bậc lương.
2.4 Thiết lập tổng công chuẩn
Đối với những đơn vị tính lương theo thời gian, nhân sự có thể thiết lập tính lương theo số công chuẩn hay theo số công thực tế => Xem hướng dẫn Thiết lập ngày công chuẩn.
2.5 Thiết lập số bậc lương cơ bản và mức lương tối thiểu vùng
Để phục vụ cho công tác quản lý tiền lương, nhân sự có thể thiết lập số bậc lương cơ bản và mức lương tối thiểu vùng của đơn vị => Xem hướng dẫn Thiết lập thông tin hệ thống\Lương, Thuế


Xem thêm