[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép đăng ký/hủy đăng ký tham gia các khoá đào tạo do Nhân sự tạo trên ứng dụng AMIS.VN - Nhân sự, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của nhân viên.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Đăng ký khóa đào tạo
Đề xuất mở khóa đào tạo


Xem thêm