[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Trong thời gian Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự đánh giá và quản lý đánh giá nhân viên, nhân viên/quản lý có thể vào trang cá nhân để thực hiện đánh giá. Sau đó thông tin được chuyển đến Nhân sự, Nhân sự thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá và cập nhật hồ sơ nhân viên.
Lưu ý: Để nhân viên/quản lý nhận được thông báo trên trang cá nhân, đợt đánh giá phải thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Đợt đánh giá phải có trạng thái là Đang thực hiện.
  • Nhân viên/quản lý phải thuộc thành phần tham gia đánh giá.
  • Thời gian thực hiện đánh giá của nhân viên/quản lý còn hiệu lực.
  • Trạng thái của nhân viên là Đang đánh giá/Chưa đánh giá.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Nhân viên tự đánh giá

Đánh giá nhân viên cấp dưới

Đánh giá nhân viên khác

Phê duyệt đánh giá

Lịch sử đánh giáXem thêm