Đăng ký đi muộn/về sớm

Cho phép nộp đơn đăng ký đi muộn/về sớm đến quản lý, để quản lý thực hiện phê duyệt đơn đăng ký đi muộn/về sớm.

Trường hợp nghiệp vụ

Đăng ký đi muộn/về sớm

Chọn mục Nộp đơn.

Khai báo thông tin đơn đăng ký đi muộn/về sớm:

  • Chọn người có thẩm quyền duyệt đơn xin đi muộn/về sớm và người có liên quan đến công việc cần thông báo khi đi muộn/về sớm.
  • Chọn khoảng thời gian đi muộn/về sớm.
  • Nhập lý do đi muộn/về sớm.
  • Nhấn Chọn để đăng ký đi muộn/về sớm giờ cho các nhân viên khác (nếu có).

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Khi Đăng ký đi muộn, về sớm; nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức nào thì chỉ hiển thị danh sách người duyệt đơn, người liên quan ở chi nhánh đó.
  • Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc xin đi muộn/về sớm giờ đến nhân sự và người duyệt trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Kiểm tra trạng thái của đơn đi muộn/về sớm

Sau khi nộp đơn đăng ký đi muộn/về sớm, nhân viên có thể xem và kiểm tra
đơn đăng ký đi muộn/về sớm của mình đã được phê duyệt hay chưa. Nếu đã
được phê duyệt, thì đơn đăng ký đi muộn/về sớm đó đã được chấp nhận hay
bị từ chối.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm chưa được phê duyệt

Chọn mục Chưa được duyệt.

Xem danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm chưa được duyệt.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã được duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Xem danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã được duyệt.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã bị từ chối

Chọn mục Bị từ chối.

Xem danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã bị từ chối.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn đăng ký đi muộn/về sớm.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan